Korzystając ze elitarni.com.pl akceptujesz korzystanie z plików „cookies”.
Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia plików „cookies” z poziomu Państwa przeglądarki internetowej.
Więcej informacji

x
procedura uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy
Renta z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem, które przysługuje po  spełnieniu warunków związanych ze stażem ubezpieczeniowym i tylko w przypadku utraty lub znacznego zmniejszenia zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy zarobkowej. Dlatego też, nie każde naruszenie sprawności organizmu stanowi o niezdolności do pracy i daje podstawę do przyznania renty.
W celu nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy - należy łącznie spełnić następujące warunki:
 • na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika (komisji lekarskiej) ZUS zostać uznanym za osobę niezdolną do pracy (częściowo lub całkowicie),
 • posiadać wymagany, stosownie do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy,
 • niezdolność do pracy musi powstać w czasie okresu składkowego (np. zatrudnienia, przebywania przez nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia) lub w czasie okresu nieskładkowego (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Wymagany do przyznania renty okres składkowy i nieskładkowy zróżnicowany jest w zależności od wieku, w którym u danej osoby powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Ten 5-letni okres składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę albo powstania niezdolności do pracy.
Lekarz orzecznik (komisja lekarska w razie złożenia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika) wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku o przyznanie renty oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej. Orzeczenie może być również wydane bez bezpośredniego badania, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia. Dlatego też do wniosku o przyznanie renty z  tytułu niezdolności, należy dołączyć również zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9)http://www.zus.pl/pliki/formularze/n_9.pdf , wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską pozostaje osoba zainteresowana, a także inną posiadaną dokumentację medyczną.
Podstawa prawna: Art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) 
 
Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy http://www.zus.pl/pliki/formularze/Rp_1R.pdf może złożyć osoba uprawniona do renty lub jej pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być na przykład członek najbliższej rodziny lub opiekun społeczny.
Wniosek o rentę  można złożyć w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek zostanie przekazany do oddziału właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej i przez ten oddział rozpatrzony.
Data zgłoszenia wniosku to data złożenia wniosku na piśmie, ustnie do protokołu, data sporządzenia wniosku przez zakład pracy oraz data nadania wniosku w polskim urzędzie pocztowym.
Wniosek o rentę  z tytułu niezdolności do pracy powinien zawierać:
 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę urodzenia,
 • numer NIP oraz PESEL,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • wskazanie rodzaju świadczenie, o które zainteresowany się ubiega,
 • podpis osoby zgłaszającej wniosek.
 
Renta z  tytułu niezdolności do pracy zostaje wypłacana od dnia powstania do niej prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek, lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję z urzędu.
Dokumentacja do wniosku
Osoba ubiegająca się  o przyznanie renty z  tytułu niezdolności do pracy do wniosku powinna dołączyć:
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • ankietę - druk ZUS N-10 - wypełnioną przez zakład pracy, http://www.zus.pl/pliki/formularze/n_10.pdfg
 • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe,
 • zaświadczenie stwierdzające wysokość zarobków wystawione przez zakład pracy według wzoru określonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - druk ZUS Rp-7 - niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia.
Podstawa prawna:
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

 

Tekst: Marcin Lis

szukaj
Szczepienia u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit

więcej »
 
Parter Programu
2012-02-EDU-2220
Nota prawna | Polityka prywatności
Polityka cookies